Podrobný návod, jak implementovat firemní kulturu mateřské společnosti do lokálního prostředí

Když z mateřské společnosti přijde jasný pokyn na implementaci dané firemní kultury do všech dceřiných firem a poboček na lokálních trzích, stojí lokální management přes nelehkým úkolem. Proto vám přinášíme podrobný návod, jak tuhle úlohu zvládnout se ctí a bez zbytečných ztrát v podobě odchodu těch nejlepších zaměstnanců.

Definice cílové firemní kultury

Nejprve je potřeba, aby lokální management obdržel podrobné zadání cílové firemní kultury od mateřské společnosti. Toto zadání by mělo jasně definovat požadované hodnoty, chování a pracovní postupy.

 1. Definice hodnot: zadání by mělo jasně specifikovat klíčové hodnoty, které mateřská společnost považuje za zásadní. Hodnoty mohou zahrnovat integritu, inovativnost, spolupráci, zákaznickou orientaci, udržitelnost, rozmanitost a inkluzivitu, nebo zaměření na výsledky. Tyto hodnoty by měly být konkrétně popsány tak, aby bylo jasné, co každá z nich přesně znamená v kontextu pracovního prostředí.
 1. Chování odpovídající hodnotám: každá hodnota by měla být podpořena příklady chování, které tyto hodnoty demonstrují. Například, pro hodnotu "spolupráce" může být vzorem chování otevřená komunikace, týmová práce, a podpora mezi kolegy.
 1. Pracovní postupy a politiky: zadání by mělo obsahovat specifické pracovní postupy a politiky, které podporují a odrážejí hodnoty společnosti. To může zahrnovat způsoby, jakými firma přijímá rozhodnutí, jak řídí spolupráci a komunikaci, jak hodnotí výkon a jak přistupuje k učení a rozvoji.
 1. Příklady z praxe: velmi užitečné je zařadit konkrétní příklady z praxe, které ilustrují, jak se hodnoty a chování projevují v běžném pracovním dni. Může to být popis toho, jak jsou hodnoty aplikovány v rámci projektové práce, v denních rutinách, nebo ve způsobu komunikace.
 1. Očekávané výsledky a cíle: zadání by mělo také zahrnovat očekávané výsledky a cíle, které by měla změna kultury přinést. Například zlepšení spokojenosti zaměstnanců, vyšší efektivita práce, lepší zákaznická zkušenost nebo snížení fluktuace zaměstnanců.
 1. Nástroje a zdroje pro implementaci: je důležité, aby zadání obsahovalo také informace o dostupných nástrojích a zdrojích, které mohou management a zaměstnanci využívat pro podporu změn v kultuře. To může zahrnovat školení, mentoring, workshopy, materiály pro sebevzdělávání a další.
 1. Měřitelné ukazatele a feedback: zadání by také mělo obsahovat měřitelné ukazatele úspěchu a postupy pro sběr zpětné vazby. To umožní sledovat pokrok a přizpůsobovat strategii podle potřeb a reakcí zaměstnanců.

Vytvoření takto komplexního a detailního zadání umožňuje lokálnímu managementu lépe porozumět očekáváním mateřské společnosti a poskytuje jasný rámec pro implementaci změn.

Příprava na komplexní úkol

Management musí pochopit, že implementace nové firemní kultury je náročný a komplexní úkol. Je třeba si na tento projekt vyčlenit dostatek času a zdrojů.

 1. Začlenění kultury do strategického plánu: zajistěte, aby byla změna firemní kultury součástí širšího strategického plánu společnosti. Nemělo by se jednat o izolovanou iniciativu, ale měla by být integrována do celkových cílů a směřování společnosti.
 1. Vytvoření projektového týmu: sestavte dedikovaný tým, který se bude zabývat implementací firemní kultury. Tento tým by měl zahrnovat členy z různých úrovní a oddělení, aby se zajistila diverzita perspektiv a zkušeností.
 1. Plánování a časová dotace: vyčleňte dostatek času pro plánování a implementaci. Změna kultury není úkolem, který se dá uskutečnit přes noc. Je to proces, který může trvat měsíce nebo i léta.
 1. Zajištění dostatečných zdrojů: ujistěte se, že máte dostatek finančních, lidských a materiálních zdrojů pro podporu změny. To může zahrnovat rozpočet na školení, workshopy, externí konzultace a komunikační materiály.
 1. Školení a rozvoj vedoucích pracovníků: investujte do školení a rozvoje vedoucích pracovníků, aby byli schopni vést změnu a být příkladem pro ostatní. Vedoucí pracovníci by měli být vybaveni dovednostmi a znalostmi potřebnými pro podporu a propagaci nové kultury.
 1. Komunikace a zapojení zaměstnanců: sestavte komplexní komunikační plán, který osloví všechny zaměstnance a informuje je o změnách, jejich důvodech a očekávaných výhodách. Zajištění zapojení a podpory zaměstnanců je klíčové.
 1. Realistické stanovení cílů a milníků nastavte realistické cíle a milníky pro odečet toho, jak postupujete. Zajistíte tím, že projekt zůstane na správné cestě.
 1. Flexibilita a přizpůsobivost: buďte připraveni na to, že se během procesu mohou objevit nečekané výzvy. Důležitá je flexibilita a schopnost přizpůsobit plán aktuálním potřebám a situaci.
 1. Průběžné hodnocení a zpětná vazba: implementujte systém průběžného hodnocení a sběru zpětné vazby. To umožní identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost nebo úpravy.
 1. Oslava úspěchů a uznání pokroku: nezapomínejte oslavovat dosažené milníky a pokrok. To pomáhá udržet motivaci a angažovanost zaměstnanců.

Změna firemní kultury je náročný proces, který vyžaduje důkladnou přípravu, strategické plánování a neustálé úsilí. Důležité je pochopit, že úspěch se nedosáhne okamžitě, ale je výsledkem dlouhodobého závazku a práce.

Význam změny pro byznys

Z firemní kultury je klíčovým byznys tématem, které může vést ke změnám v organizaci.

 1. Komunikace významu a přínosů: začněte tím, že jasně komunikujete význam změny firemní kultury pro dosažení byznys cílů. Pokud například nová kultura zdůrazňuje inovativnost, vysvětlete, jak to pomůže organizaci udržet konkurenční výhodu nebo přijít na trh s novými produkty.
 1. Vazba na byznys cíle: přiřaďte specifické aspekty cílové kultury ke konkrétním byznys cílům. Má být cílem zlepšit zákaznickou spokojenost? Ukažte, jak nová kultura podporující týmovou spolupráci a zaměření na zákazníka přispěje k dosažení tohoto cíle.
 1. Začlenění kultury do hodnocení výkonu: začleňte aspekty nové kultury do systémů hodnocení a odměňování. Pokud nová kultura zdůrazňuje týmovou práci, vytvořte systémy hodnocení, které posuzují schopnost jednotlivců efektivně spolupracovat v týmu.
 1. Školení a vzdělávání: poskytněte zaměstnancům školení a vzdělávání, která jsou zaměřena na aspekty nové kultury. Příkladem může být školení zaměřené na rozvoj soft skills jako je komunikace a řešení konfliktů, které jsou důležité pro podporu kolaborativní kultury.
 1. Příklady z praxe: využijte příklady z reálného světa, kde byla změna kultury úspěšně implementována a měla pozitivní dopad na byznys. Tyto příklady mohou sloužit jako inspirace a ukázka konkrétních výhod.
 1. Sledování a měření výsledků: zaveďte měřitelné ukazatele pro sledování dopadu změny kultury na byznys výsledky. Měřte například míru zaměstnanecké spokojenosti, produktivity, inovačního chování nebo zákaznické spokojenosti.
 1. Zpětná vazba a následná iterace s feedbakem: po implementaci pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a zákazníků. Použijte tuto zpětnou vazbu pro další vylepšování a přizpůsobování kultury tak, aby lépe sloužila byznys cílům.
 1. Příběhy úspěchu: sdílejte příběhy, ve kterých změna kultury přímo přispěla k významným byznys úspěchům. Tým například mohl překonat obchodní výzvu díky lepší týmové spolupráci nebo inovativnímu přístupu.

Osobní přístup a proaktivita

Pracovat s principem "osobní přístup a proaktivita" v rámci implementace firemní kultury znamená, že členové managementu by měli být prvními, kdo tuto změnu přijmou. Tento přístup je zásadní pro úspěšné zavedení nové kultury, protože management slouží jako vzor pro ostatní zaměstnance.  

 1. Osobní zapojení a příklad: manažeři by měli být viditelně a osobně zapojeni do procesu změny. Měli by se aktivně účastnit školení, workshopů a dalších aktivit spojených s novou kulturou a ukazovat svou podporu a závazek k těmto změnám.
 1. Komunikace a otevřenost: manažeři by měli otevřeně komunikovat s týmy o důvodech změny, jejích přínosech a o tom, jak tato změna ovlivní každodenní práci. Důležité je také poskytovat prostor pro otázky a obavy zaměstnanců.
 1. Stanovení osobních cílů: manažeři by si měli stanovit osobní cíle spojené s novou kulturou a pracovat na jejich dosažení. Mohou si například stanovit cíl vylepšit své komunikační dovednosti nebo stát se více přístupnými pro své týmy.
 1. Vedení příkladem: je důležité, aby manažeři nejen mluvili o změnách, ale aby je také žili. Pokud nová kultura zdůrazňuje týmovou práci, manažeři by měli být příkladem ve spolupráci a podpoře svých týmů.
 1. Proaktivní přístup k řešení problémů: manažeři by měli proaktivně identifikovat a řešit potenciální překážky ve změně kultury. Měli by být otevření zpětné vazbě a připraveni přijmout a implementovat návrhy na zlepšení.
 1. Podpora a mentoring: manažeři by měli aktivně podporovat své týmy v procesu adaptace na novou kulturu. To může zahrnovat mentoring, coaching, a poskytování zdrojů a podpory potřebné pro úspěšnou adaptaci.
 1. Uznání a ocenění: manažeři by měli uznávat a ocenit ty zaměstnance, kteří prokazují proaktivitu a angažovanost v nové kultuře. Toto uznání může být veřejné i soukromé a může přijít ve formě verbálního uznání, ocenění, nebo jiné formy poděkování.
 1. Průběžné hodnocení a sebereflexe: manažeři by měli pravidelně hodnotit svůj vlastní pokrok a přístup k změně kultury, a být otevření sebereflexi a osobnímu rozvoji.

Výběr metody a frameworku

Zvolte vhodnou metodu a framework pro implementaci změny. To zahrnuje rozhodnutí o procesních krocích, metodice měření a dalších nástrojích potřebných pro řízení změn.

 1. Identifikace cílů změny: než začnete s výběrem metody, je důležité jasně identifikovat cíle změny. To může zahrnovat zlepšení spolupráce, zvýšení zaměstnanecké angažovanosti, posílení orientace na zákazníka nebo podporu inovací.
 1. Analýza dostupných frameworků: prozkoumejte různé dostupné frameworky a metody pro řízení změn. Některé populární přístupy zahrnují kotterův osmikrokový proces pro vedení změn, model adkar od prosci, lewinův model změny nebo agile metodologie.
 1. Hodnocení kompatibility s organizací: vyberte metodu, která nejlépe odpovídá charakteru vaší organizace, jejím hodnotám a specifickým potřebám. Například, pro technologickou společnost může být vhodnější agilní přístup, zatímco ve stabilnějším korporátním prostředí může být efektivnější tradiční krokový model.
 1. Zahrnutí procesních kroků: ujistěte se, že zvolený framework zahrnuje klíčové procesní kroky, jako jsou plánování, komunikace, implementace, měření a hodnocení.
 1. Metodika měření a hodnocení: vyberte nástroje a techniky, které vám umožní měřit pokrok a hodnotit účinnost implementovaných změn. To může zahrnovat průzkumy zaměstnanecké angažovanosti, kpis (klíčové ukazatele výkonu), feedbackové mechanismy a pravidelné revize.
 1. Zapojení stakeholderů: zapojte klíčové stakeholdery do procesu výběru, aby zajistili jejich podporu a buy-in. Jde například o vedoucí pracovníky, hr, týmy zaměřené na organizační rozvoj a případné externí konzultanty.
 1. Pilotní testování a iterace: před celoplošným nasazením zvažte pilotní testování vybraného přístupu v určité části organizace. Toto umožní identifikovat potenciální problémy a provést nezbytné úpravy.
 1. Školení a podpora: ujistěte se, že všichni klíčoví lidé v organizaci jsou řádně proškoleni a rozumí vybranému frameworku a jeho implementaci.
 1. Flexibilita a přizpůsobivost: během implementace buďte otevřeni úpravě metody nebo frameworku podle získaných zkušeností a zpětné vazby.

Výběr správné metody a frameworku je zásadní pro úspěch jakékoli změny, zejména v oblasti tak citlivé, jako je firemní kultura. Je důležité si uvědomit, že neexistuje jedno univerzální řešení.

Shoda na úrovni managementu

Je zásadní dosáhnout shody mezi členy managementu na urgenci tématu a na cílové kultuře.

 1. Zapojení externích expertů: zvažte zapojení externích konzultantů nebo facilitátorů, kteří mohou představit objektivní pohled a poskytnout odborné znalosti o nejlepších postupech v oblasti firemní kultury.
 1. Prezentace případových studií a výzkumu: představte relevantní případové studie a výzkumné studie, které ukazují úspěšné příklady změn firemní kultury v jiných organizacích, a zdůrazněte, jak tyto změny pozitivně ovlivnily jejich výkonnost.
 1. Identifikace a řešení obav: během diskusí identifikujte a otevřeně řešte jakékoli obavy nebo námitky. Je důležité, aby se všichni členové managementu cítili vyslyšeni a jejich obavy byly brány vážně.
 1. Společné stanovení cílů a hodnot: spolupracujte na definování klíčových hodnot a cílů nové firemní kultury. Ujistěte se, že tyto hodnoty a cíle jsou v souladu s celkovou strategií a vizí společnosti.
 1. Závazek a akční plány: po dosažení shody vypracujte konkrétní akční plány, jak tyto změny implementovat. Každý člen managementu by měl mít jasně definovanou roli a odpovědnost v tomto procesu.
 1. Průběžné hodnocení a zpětná vazba: nastavte mechanismy pro průběžné hodnocení pokroku a sběr zpětné vazby, aby bylo možné průběžně upravovat plány a zajišťovat, že změna kultury je na správné cestě.

Dosažení shody na úrovni managementu je proces, který vyžaduje čas a komunikaci. Je to klíčový krok k zajištění, že změna firemní kultury bude podporována a úspěšně implementována napříč organizací.

Aktivní řízení změny

Změna musí být aktivně řízena. To zahrnuje pravidelné sledování pokroku, řešení problémů a udržování dynamiky změny.

 1. Stanovení týmu odpovědného za změnu: vytvořte speciální tým nebo jmenujte lídra, který bude zodpovědný za koordinaci a sledování procesu implementace nové firemní kultury. Tento tým by měl jasně rozumnět cílům změny a být vybaven potřebnými zdroji a pravomocemi.
 1. Vypracování detailního plánu: vytvořte detailní plán změny, který zahrnuje specifické kroky, časový plán, určení zodpovědností a definování klíčových milníků. Tento plán by měl být pravidelně revidován a aktualizován.
 1. Komunikace a zapojení zaměstnanců: udržujte průběžnou a transparentní komunikaci s celou organizací. Informujte zaměstnance o pokroku, plánovaných krocích a jakýkoli vývoji v procesu změny.
 1. Měření a sledování pokroku: využijte konkrétní metriky a ukazatele (kpis) pro měření pokroku změny. To může zahrnovat průzkumy zaměstnanecké angažovanosti, hodnocení výkonnosti, feedback od zákazníků a další relevantní data.
 1. Řešení problémů a výzev: buďte připraveni čelit výzvám a problémům, které se mohou vyskytnout během procesu změny. Rychle reagujte na problémy a proaktivně hledejte řešení.
 1. Pravidelné setkání a zpětná vazba: pořádejte pravidelná setkání se změnovým týmem a klíčovými stakeholdery pro diskuzi o pokroku a sběr zpětné vazby. Toto pomáhá udržovat všechny informované a zapojené.
 1. Flexibilita a přizpůsobivost: buďte připraveni přizpůsobit plán a přístupy v závislosti na získaných poznatcích a měnícím se okolnostem.
 1. Oslava úspěchů: oslavujte dosažené milníky a uznávejte přínos jednotlivců i týmů. Toto posiluje morálku a podporuje další angažovanost v procesu změny.
 1. Udržování dynamiky: aktivně pracujte na udržení dynamiky celého procesu změny. To může zahrnovat průběžné motivování týmů, sdílení pozitivních příběhů a výsledků, a ujištění, že změna zůstává prioritou.

Aktivní řízení změny vyžaduje neustálé úsilí, pozornost a ochotu přizpůsobit se. Je to proces, který vyžaduje strategické plánování, efektivní komunikaci a pružnost, aby byl úspěšný.

Strategické plánování a transparentní důvod změny

Je důležité začít od strategie a zadání od mateřské společnosti. Management musí dát změně transparentní důvod, identifikovat překážky a mít jasnou misi a vizi.

 1. Vytvoření a komunikace jasné vize a mise: začněte tím, že vytvoříte jasnou a srozumitelnou vizi a misi změny. Tato vize by měla být v souladu s celkovými cíly a strategií mateřské společnosti a měla by být jasně komunikována všem zaměstnancům. Vize by měla poskytovat směr a motivaci pro změnu.
 1. Identifikace a komunikace důvodů změny: transparentně vysvětlete, proč je změna nezbytná. To může zahrnovat například reakci na tržní výzvy, potřebu zlepšení výkonnosti, nebo snahu o lepší zarovnání s hodnotami a cíli mateřské společnosti.
 1. Stanovení konkrétních cílů změny: definujte konkrétní, měřitelné cíle, které chcete změnou dosáhnout. Tyto cíle by měly být smart (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené) a měly by jasně odpovídat vizi změny.
 1. Analýza současného stavu a identifikace překážek: proveďte důkladnou analýzu současné firemní kultury a identifikujte možné překážky, které by mohly změnu bránit. To může zahrnovat organizační struktury, staré pracovní postupy, nebo odpor zaměstnanců k změně.
 1. Vytvoření podrobného plánu implementace: vypracujte podrobný plán, který zahrnuje jednotlivé kroky, odpovědnosti, časový rámec a zdroje potřebné pro implementaci změny.
 1. Zajištění podpory a zapojení vedení: zajistěte, aby všichni klíčoví vedoucí pracovníci a manažeři podporovali změnu a byli plně zapojeni do procesu. Jejich podpora je nezbytná pro úspěšné provedení a přijetí změny zaměstnanci.
 1. Průběžná komunikace a feedback: během procesu změny udržujte otevřenou a průběžnou komunikaci. Poskytujte pravidelné aktualizace o pokroku a buďte otevření zpětné vazbě od zaměstnanců.
 1. Měření pokroku a úspěchů: definujte způsoby, jak budete měřit pokrok a úspěchy změny. To může zahrnovat průzkumy zaměstnanecké spokojenosti, analýzu výkonnosti a další relevantní metriky.
 1. Flexibilita a přizpůsobení strategie: buďte připraveni přizpůsobit svůj plán a strategii na základě získaných zkušeností a zpětné vazby. Je důležité být flexibilní a reagovat na nečekané výzvy a překážky.

Strategické plánování a transparentní důvod změny jsou základními pilíři úspěšné transformace firemní kultury. Je důležité, aby byly tyto aspekty pečlivě zváženy a efektivně spravovány během celého procesu změny.

Definování a měření cílové kultury

Dále je potřeba definovat cílovou kulturu (vycházející ze zadání od matky) a objektivně změřit současný stav (as is).

 1. Definování cílové kultury: jasně definujte klíčové aspekty cílové kultury, které chcete v organizaci implementovat. To může zahrnovat hodnoty, chování, komunikační styl, rozhodovací procesy, přístupy k vedení a spolupráci. Tato definice by měla vycházet z celkové strategie a cílů mateřské společnosti.
 1. Vytvoření popisu současné kultury (as is): proveďte důkladnou analýzu současného stavu firemní kultury. To zahrnuje porozumění stávajícím hodnotám, normám, přesvědčením a chování, které formují současné pracovní prostředí.
 1. Rozpoznání rozdílů: identifikujte klíčové rozdíly mezi současnou (as is) a cílovou (to be) kulturou. To pomůže určit oblasti, které vyžadují největší pozornost a změnu.
 1. Vytvoření měřitelných ukazatelů: stanovte měřitelné ukazatele (kpis), které vám umožní sledovat pokrok směrem k cílové kultuře. Tyto ukazatele mohou zahrnovat průzkumy zaměstnanecké angažovanosti, míru fluktuace, výsledky interních hodnocení, feedback od zákazníků a další relevantní data.
 1. Pravidelné měření a srovnání: pravidelně měřte tyto ukazatele a porovnávejte je se stanovenými cíli. To pomáhá identifikovat oblasti, kde dochází k pokroku, a oblasti, které vyžadují další zlepšení.
 1. Zpětná vazba od zaměstnanců: sbírejte pravidelnou zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně jejich vnímání změn v kultuře. To může být provedeno prostřednictvím průzkumů, focus skupin nebo neformálních diskusí.
 1. Použití nástrojů a softwaru: zvažte použití speciálního softwaru nebo nástrojů pro sledování a analýzu firemní kultury, které mohou poskytnout podrobnější a objektivní přehled.
 1. Průběžné hodnocení a úpravy: během procesu změny průběžně hodnoťte pokrok a buďte připraveni přizpůsobit plány a strategie podle potřeby.

Definování a měření cílové kultury je kontinuální proces, který vyžaduje pravidelnou pozornost a přizpůsobení. Klíčem je udržet transparentnost a otevřenou komunikaci v rámci organizace, což pomáhá udržet zaměstnance informované, zapojené a motivované k podpoře změn.

Odstranění překážek a rozvoj manažerů

Klíčovým krokem je zaměřit se na odstranění blokátorů angažovanosti a na koncepční rozvoj manažerů.

 1. Identifikace a analýza překážek: nejdříve identifikujte možné blokátory angažovanosti a faktory, které brání změně. To může zahrnovat staré pracovní postupy, nedostatečnou komunikaci, odpor k změnám nebo nedostatek zdrojů. Použijte průzkumy, rozhovory a focus skupiny pro získání přehledu o těchto překážkách.
 1. Plán odstranění překážek: vypracujte konkrétní plán na odstranění těchto blokátorů. To může zahrnovat změny v procesech, zlepšení komunikace, poskytnutí dodatečných zdrojů nebo školení pro zaměstnance.
 1. Rozvoj manažerů: rozvoj manažerů by měl být zaměřen na posílení jejich schopností vést a podporovat změnu. Nabídněte školení a rozvojové programy zaměřené na vedení změn, komunikaci, řešení konfliktů a rozvoj týmové spolupráce.
 1. Koučink a mentoring: poskytněte manažerům přístup k individuálnímu koučinku nebo mentoringu, který jim pomůže rozvíjet potřebné dovednosti a strategie pro řízení a podporu změn v týmech.
 1. Podpora top managementu: zajistěte, že top management poskytuje silnou podporu a je zapojen do procesu rozvoje manažerů. Jejich angažovanost a příklad jsou klíčové pro podporu změnového procesu.
 1. Zpětná vazba a evaluace: pravidelně shromažďujte zpětnou vazbu od manažerů i jejich týmů k posouzení, jak efektivně jsou překážky odstraňovány a jak se manažeři rozvíjejí v rámci svých rolí.
 1. Uznání a ocenění úspěchů: uznávejte a oceňujte úspěchy a pokroky, kterých manažeři dosáhnou v rámci svého osobního rozvoje a v řízení změn. Toto pozitivní uznání může zvýšit motivaci a angažovanost.
 1. Průběžný rozvoj a vzdělávání: ujistěte se, že rozvoj manažerů je považován za trvalý proces. Nabídněte průběžné školení, workshopy a další vzdělávací příležitosti.

Odstranění překážek a rozvoj manažerů jsou procesy, které vyžadují čas, trpělivost a neustálé úsilí. Efektivní řízení těchto aspektů významně přispívá k hladkému průběhu a úspěchu změnových iniciativ v organizaci.

Přizpůsobení lokálním specifikám  

Je třeba uznat, že 100% transfer firemní kultury nemusí být možný kvůli lokálním specifikám. Tyto neslučitelnosti je ale důležité pojmenovat a řešit.

 1. Důkladné porozumění lokálním specifikům: začněte tím, že se zaměříte na porozumění lokálnímu kontextu a kultuře, včetně pracovních zvyklostí, komunikačních stylů, sociálních a ekonomických podmínek.  
 1. Identifikace a analýza neslučitelností: identifikujte specifické aspekty mateřské firemní kultury, které mohou být neslučitelné s lokálními specifiky. Zaměřte se na oblasti, kde mohou nastat konflikty nebo nedorozumění, jako jsou pracovní postupy, rozhodovací procesy nebo hodnoty.
 1. Konzultace s lokálním managementem a týmy: zapojte lokální manažery a týmy do diskuse o změnách. Jejich přímé zkušenosti a názory jsou neocenitelné pro identifikaci možných problémů a návrhů na přizpůsobení.
 1. Vytvoření přizpůsobených řešení: na základě získaných informací vypracujte přizpůsobené řešení, která respektují lokální specifika. To může zahrnovat úpravy v komunikačních strategiích, vedení, hodnotících procesech a dalších oblastech.
 1. Flexibilní přístup k implementaci: buďte flexibilní v implementaci změn a buďte připraveni na kontinuální úpravy a zlepšování. Připravte se na to, že některé aspekty mateřské kultury možná nebudou v lokálním prostředí zcela aplikovatelné.
 1. Vzdělávání a školení: poskytněte lokálním zaměstnancům školení a vzdělávací materiály, které pomohou překlenout kulturní rozdíly a podporují pochopení cílů změny.
 1. Pravidelná zpětná vazba a hodnocení: implementujte proces pravidelného sběru zpětné vazby a hodnocení účinnosti změn. To vám umožní rychle reagovat na výzvy a přizpůsobovat přístupy podle potřeb.
 1. Podpora a uznání lokálních specifik: uznání a respektování lokálních specifik je klíčové pro získání podpory a angažovanosti zaměstnanců. Zajistěte, aby byly lokální zvyklosti a tradice respektovány a oceňovány.

Přizpůsobení změny firemní kultury lokálním specifikům vyžaduje citlivý a respektující přístup. Je důležité si uvědomit, že úspěch ve změně kultury často spočívá v nalezení rovnováhy mezi zachováním klíčových hodnot mateřské společnosti a respektováním jedinečnosti lokálního prostředí.

Komunikace a spolupráce

Efektivní komunikace mezi mateřskou a dceřinou společností je klíčová. Je potřeba sdílet cíle, procesy a průběžné výsledky.

 1. Stanovení komunikačních kanálů: zřiďte jasné a efektivní komunikační kanály mezi mateřskou a dceřinou společností. To může zahrnovat pravidelné konferenční hovory, video konference, e-mailové bulletiny a sdílené digitální platformy.
 1. Pravidelná setkání a reporty: plánujte pravidelná setkání mezi klíčovými členy obou společností, aby se sdílely informace, diskutovaly o pokroku a řešily se vzniklé problémy. Pravidelné reporty o pokroku a výsledcích mohou pomoci udržovat všechny strany informované.
 1. Sdílení cílů a strategií: ujistěte se, že jsou cíle a strategie změny jasně sdíleny a porozuměny oběma stranami. Je důležité, aby každá strana chápala, jak jejich role přispívá k dosažení společných cílů.
 1. Transparentnost a otevřenost: podporujte kulturu transparentnosti a otevřenosti v komunikaci. Otevřeně sdílejte jak úspěchy, tak výzvy, a buďte otevření k podnětům a nápadům z obou stran.
 1. Koordinační role: jmenujte koordinační role nebo týmy, jejichž úkolem bude udržovat průběžnou komunikaci a zajišťovat, že informace jsou efektivně sdíleny mezi oběma společnostmi.
 1. Zpětná vazba a iterace: vytvořte mechanismy pro získávání a začlenění zpětné vazby do procesu změny. To pomáhá zajistit, že obě strany jsou zapojeny a jejich potřeby a návrhy jsou brány v úvahu.
 1. Kulturní citlivost a respekt: vzhledem k různým pracovním a kulturním prostředím je důležité projevovat kulturní citlivost a respekt ve všech formách komunikace.
 1. Podpora ze strany vedení: podpora ze strany vyššího vedení je klíčová. Vedení by mělo být aktivně zapojeno do komunikace a podporovat otevřený dialog mezi mateřskou a dceřinou společností.
 1. Využití technologie pro spolupráci: využijte moderní technologie, jako jsou cloudové služby, sdílené pracovní prostory a komunikační nástroje pro usnadnění spolupráce a sdílení informací v reálném čase.

Efektivní komunikace a spolupráce mezi mateřskou a dceřinou společností vyžaduje průběžné úsilí, vědomé plánování a zapojení všech úrovní obou organizací. Je to nezbytné pro zajištění hladkého průběhu změn a dosažení společných cílů.

Překonání běžných překážek

Management by měl být připraven na překážky jako je přetíženost, averze ke změně a potřeba podpory top managementu.

 1. Řešení přetíženosti:
 • Prioritizace úkolů: pomozte manažerům a týmům naučit se efektivně prioritizovat úkoly a projekty, aby se zabránilo přetížení.
 • Delegování a rozdělení práce: podporujte delegování úkolů a spravedlivé rozdělení práce mezi týmy.
 • Podpora zdravého work-life balance: vytvářejte a podporujte kulturu, která respektuje work-life balance a předchází vyhoření.
 1. Averze ke změně:
 • Transparentní komunikace: ujistěte se, že jsou důvody a přínosy změny jasně komunikovány všem zaměstnancům.
 • Zapojení zaměstnanců do procesu: zapojte zaměstnance do plánování a implementace změn, což může pomoci snížit odpor.
 • Školení a vzdělávání: poskytněte zaměstnancům příležitosti pro školení a rozvoj, aby lépe chápali změny a byli na ně lépe připraveni.
 1. Podpora top managementu:
 • Zdůraznění byznys přínosů: komunikujte top managementu jasně, jak přispěje plánovaná změna k dosažení byznys cílů.
 • Pravidelné reportingy a prezentace výsledků: poskytujte pravidelné reporty a prezentace, které ukazují pokrok a dosažené výsledky změny.
 • Vytvoření byznys případu pro změnu: vypracujte podrobný byznys případ, který zdůrazňuje roi (návratnost investice) a další klíčové ukazatele úspěchu změny.
 1. Vytváření podpůrného prostředí:
 • Kultivování pozitivního přístupu ke změně: podporujte kulturu otevřenosti, inovace a přizpůsobivosti.
 • Poskytování zdrojů a podpory: ujistěte se, že týmy mají dostatek zdrojů a podpory, včetně času a nástrojů potřebných pro zvládání změny.

Správným řešením těchto překážek může management nejen zvýšit šance na úspěšnou implementaci změn, ale také vytvořit zdravější a produktivnější pracovní prostředí.

Dlouhodobý pohled na proces

proces implementace může trvat několik měsíců až let, v závislosti na velikosti a složitosti firmy. Je důležité zůstat trpělivý a vytrvalý.

 1. Stanovení realistických časových rámů: změna kultury je proces, který trvá. Nastavte realistické časové rámce pro různé fáze implementace, které odrážejí velikost a složitost vaší organizace.
 1. Postupuje postupně: rozložte celkový proces změny na menší kroky. To pomůže udržet přehled a usnadní měření pokroku.
 1. Stanovení mezníků a kontrolních bodů: definujte klíčové, které vám umožní pravidelně hodnotit pokrok a přizpůsobovat strategii podle potřeb.
 1. Trpělivost a vytrvalost: buďte trpělivost a vytrvalí, i když se výsledky neobjeví okamžitě. Změna kultury je maraton, nikoli sprint.
 1. Pravidelná komunikace a reporting: udržujte pravidelnou komunikaci s týmy a zaměstnanci o pokroku a výzvách. Ujistěte se, že všichni rozumějí dlouhodobému záměru změny a jejímu směřování.
 1. Zajištění podpory a zapojení vedení: zajistěte trvalou podporu a zapojení top managementu. Jejich neustálá podpora je klíčová pro udržení dynamiky změny.
 1. Flexibilita a přizpůsobivost: buďte připraveni přizpůsobovat a měnit plán podle měnících se okolností a získaných zkušeností.
 1. Oslava krátkodobých úspěchů: ačkoliv je důležité mít dlouhodobý pohled, nezapomínejte oslavovat krátkodobé úspěchy a milníky. To pomáhá udržet motivaci a uznání práce, která byla dosud vykonána.
 1. Soustředění na učení a růst: považujte celý proces za příležitost pro učení a růst, jak pro jednotlivce, tak pro celou organizaci. Použijte získané poznatky pro další vylepšení a rozvoj.
 1. Udržování otevřeného dialogu: podporujte kulturu otevřeného dialogu, kde zaměstnanci mohou vyjadřovat své názory a připomínky k procesu změny.

Přistupování k implementaci změny firemní kultury s dlouhodobým pohledem vyžaduje strategické plánování, trpělivost a schopnost adaptace. Je důležité pochopit, že úspěšná změna vyžaduje čas a neustálé úsilí.

Závěrečné zhodnocení a úpravy

Závěrečné zhodnocení a úpravy jsou klíčové fáze v procesu implementace změn, které umožňují organizaci naučit se z dosavadních zkušeností a přizpůsobit budoucí kroky. Zde jsou doporučené kroky pro efektivní závěrečné zhodnocení a úpravy:

 1. Sběr a analýza dat: shromážděte všechna relevantní data, která odrážejí dopady provedených změn. To může zahrnovat výsledky průzkumů zaměstnanecké spokojenosti, změny ve výkonnosti, feedback od zákazníků a další klíčové ukazatele výkonu.
 1. Hodnocení v kontextu cílů: porovnejte získané výsledky s původními cíli změny. Zhodnoťte, do jaké míry byly tyto cíle splněny a identifikujte oblasti, ve kterých byly výsledky nad nebo pod očekáváními.
 1. Identifikace úspěchů a problémových oblastí: určete, které aspekty změny byly úspěšné a které potřebují další pozornost nebo úpravu.
 1. Zpětná vazba od zaměstnanců a managementu: sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a managementu o jejich zkušenostech se změnou. Toto může poskytnout cenné informace pro budoucí zlepšení.
 1. Vyhodnocení procesu implementace: kromě samotných výsledků zhodnoťte také proces implementace. Zvažte, co fungovalo dobře a co může být vylepšeno v příštích změnových iniciativách.
 1. Pravidelná komunikace výsledků: komunikujte výsledky a závěry pravidelně a transparentně do celé organizace. To pomáhá budovat důvěru a podporuje pocit odpovědnosti a zapojení mezi zaměstnanci.
 1. Naplánování úprav a zlepšení: na základě zhodnocení naplánujte konkrétní úpravy a zlepšení. Toto by mělo zahrnovat stanovení časového rámce a odpovědností pro implementaci těchto změn.
 1. Dokumentace a učení: zaznamenejte klíčové poznatky a lekce z procesu změny. Tato dokumentace může být cenným zdrojem pro budoucí změnové projekty.
 1. Podpora a povzbuzení kontinuálního zlepšování: podporujte kulturu kontinuálního zlepšování, kde jsou feedback a inovace vítány a povzbuzovány.

Závěrečné zhodnocení a úpravy by měly být vnímány jako integrální součást celého procesu změny, která umožňuje organizaci růst a rozvíjet se na základě získaných zkušeností.

 

Tento postup představuje strukturovaný rámec, který může pomoci firmám úspěšně implementovat požadovanou firemní kulturu od mateřské společnosti a zároveň respektovat lokální specifika a potřeby.

Mohlo by vás dále zajímat...

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Jednou za 14 dní s Vámi budeme sdílet naše zkušenosti nejenom z oblasti Firemní kultury.